เลขา คปภ.ลงนามคำสั่ง ให้บริษัทประกันภัยลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท 5-10% กับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด


    นายสุทธิผล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ได้ลงนามในประเทศคำสั่งเรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television : CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยให้บริษัทประกันวินาศภัยให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 5-10% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ในเวลาทำสัญญาประกัน และต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยการจราจรแก่ประชาชน จึงส่งเสริมให้เจ้าของรถมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการตรวจสอบวิจัยจราจร รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันถึงการกระทำความผิดจากการใช้รถยนต์