นโยบายความเป็นส่วนตัว


กลุ่มบริษัทในเครือออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”, “เรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และบริการในเครือของเรา เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทในเครือของเรา รวมถึงช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไม่ว่าจะผ่านทางโชว์รูมหรือศูนย์บริการ ทางโทรศัพท์ผ่านเจ้าหน้าที่บริษัท หรือทางออนไลน์ ทางโซเชียลมีเดีย ( Facebook, Line Official, Instagram หรือ Youtube ) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทางอีเมล และช่องทางอื่น ๆ ในอนาคต

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะถูกนำมาใช้กับเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทในเครือ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขบ้างเป็นบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ บริษัทจึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุด และเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการของบริษัท ทางเราถือว่าท่านได้รับทราบยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
 3. สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม
 6. Cookies
 7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล
 8. รายละเอียดติดต่อกลับเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้ทำการเก็บรวบรวม ประกอบด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเกิด อาชีพ ตำแหน่งงาน รายละเอียด และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หมู่เลือด รูปถ่าย ลายมือชื่อ และข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันให้แก่เราซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ ที่อยู่ทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงเมือง รหัสไปรษณีย์ และประเทศ) และชื่อผู้ใช้ในโซเชียลมีเดีย (Facebook, Line หรือ Instagram)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ เงินเดือน ช่วงเงินเดือน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน สถาบันการเงินที่คุณเลือกใช้ และรายละเอียดภายใต้เอกสารคำขอสินเชื่อ

1.2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของท่าน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ อาทิ เลขทะเบียนรถ หมายเลขเครื่อง สี รุ่น กำลังเครื่องยนต์ ปีที่ผลิต เลขไมล์ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ของรถยนต์ และข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ วันที่ใช้บริการ ศูนย์บริการที่ใช้ล่าสุด ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ประวัติการติดต่อ (ระหว่างท่านกับบริษัท) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการที่ใช้หรือการใช้งานรถยนต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง

1.4. ข้อมูลอื่นๆ อาทิ ความคิดเห็น คำถาม การสอบถาม ข้อร้องเรียน คำตอบสำหรับแบบสอบถาม ความชื่นชอบ ความสนใจ หรืองานอดิเรก

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท

บริษัทในเครือ เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำตามคำขอของลูกค้า และเพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละท่านได้รับสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการ และมีความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งหมดหรือบางส่วน ไปยังกลุ่มบริษัทในเครือ ออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป หรือกลุ่มพันธมิตรในทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน โดยที่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าท่าน

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทพันธมิตร เพื่อประโยชน์ของท่านและของกิจการบางส่วน ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดหรือโฆษณาซ้ำ การขาย การเสนอขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นล่าสุด การแจ้งเตือน รับข่าวสารต่าง ๆ และข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทในเครือ รวมไปถึงการให้บริการหลังการขายจากกลุ่มบริษัทในเครือ ออโต้ แกลเลอรี่ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านที่เกี่ยวข้องกับเรา ในกรณีที่ไม่สามารถนำไปใช้ตามฐานกฎหมายอื่นได้
 2. เพื่อลงทะเบียนลูกค้าสำหรับผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์ รวมทั้งรับบริการหลังการขาย การให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์
 3. เพื่อตอบข้อซักถามในการช่วยเหลือลูกค้ามาเข้ารับบริการ
 4. เพื่อดำเนินการยืนยันหรือตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนที่จะให้บริการลูกค้า
 5. เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และข้อเสนอเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์โดยดำเนินการผ่านการซื้อผ่านบุคคล หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯโดยตรง (เฉพาะกรณีลูกค้ายินยอม)
 6. เพื่อแสดงข้อมูลการโฆษณา เสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่น บนเว็บไซต์ ออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามเว็บไซต์บนสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือแพลตฟอร์ม (Platform) ออนไลน์ต่าง ๆ
 7. แสดงเนื้อหาที่มีการปรับแต่งตามความต้องการ และให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลที่อ้างอิงจากพฤติกรรมที่ได้มาร่วมกิจกรรมจากลูกค้า บนช่องทางให้บริการต่าง ๆ ของออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป
 8. วิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของกลุ่มบริษัทในเครือ ออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
 9. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวด้านบริการของบริษัท เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. เพื่อจัดกิจกรรมการตลาดการส่งเสริมการขาย เล่นเกมชิงรางวัล และรับสิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ลูกค้าให้ความยินยอม
 11. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
 12. เพื่อการคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายทำให้บริษัทฯ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา และให้บริการที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางประเภทให้กับทางบริษัท อาจจะยกเลิกหรือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยผู้เป็นเจ้าของข้อมูลบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ทางกลุ่มบริษัทในเครือออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ปไม่มีนโยบายการเก็บข้อมูลลูกค้าไว้นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ในกรณีเช่นนี้ ข้อมูลอาจถูกทำลายหรือลบออกจากระบบของบริษัท เมื่อทางบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บไว้ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าเมื่อไรจะต้องทำการร้องขอโดยขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าจะได้รับการประมลผลและเก็บรักษา โดยบริษัทจะดำเนินการตามหลักการต่อไปนี้

 1. ใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน
 2. ปฏิบัติตามที่กฎหมาย สัญญา หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นหรือหากนานขึ้นจะกำหนดลงในสัญญา โดยใช้บังคับ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ ข้อมูลจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จึงจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะพนักงานของบริษัท รวมถึงพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

6. Cookies

Cookies คือไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) หลังจากที่เข้าเว็บไซต์ คุกกี้จะทำการจัดเก็บรายละเอียดการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยท่านสามารถยินยอมหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือจะเอา Cookies ออกในเวลาใดก็ได้โดยการไปตั้งค่า Browser ของท่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปิดการใช้งานคุกกี้ ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์หรืออาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ในบางส่วนของบริษัทได้

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

บริษัทอาจจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้เพิ่มเติมได้ทุกเวลา โดยเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

8. รายละเอียดติดต่อกลับเรา

ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุด้านบน หรือ หากมีข้อสงสัย ความคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล : info@autogallery.co.th


บังคับใช้งาน 21 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป